ผู้บริหาร

คณบดี

ดร. ศรีสุดา จงสิทธิผล D.B.A.(Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A., M.Acc.(Accounting), Utah State University, U.S.A., บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ Ph.D. (Agricultural Economics),University of Kentucky, U.S.A., Msc. (Agricultural Economics), University of Kentucky, U.S.A., ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

รองคณบดี

ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา Ph.D. (Economics), University of Utah, U.S.A., Msc. (Economics), University of Nevada, U.S.A., วศ.บ.(วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี ปร.ต. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, M.B.A. (International Business), Northrop University, U.S.A, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวทิยาลัยสยาม สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ปธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Scroll to Top