ผลงานวิจัย

Publication Ethics

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) สยามวิชาการ เชื่อว่า การปฏิบัติตามจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอย่างเคร่งครัด จะสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง ถูกต้องตามหลักวิชา และมีความน่าเชื่อถือ จึงได้นำ หลักจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ (Committee on Publication Ethics: COPE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร มาปรับใช้ในกระบวนการของการนำผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ทั้ง ผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และผู้ประเมินบทความ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอย่างเคร่งครัด จริยธรรมสำหรับผู้นิพนธ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอข้อมูลและข้อค้นพบที่ถูกต้องตามจริง พร้อมแถลงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์หรือทำซ้ำได้ ผู้นิพนธ์ต้องรับรองความริเริ่มของผลงาน และรับรองการมีสิทธิเหนือผลงานที่จะนำมาเผยแพร่นี้ในอันที่จะไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวอ้างหรือโต้แย้งในสิทธิเหนือผลงานชิ้นดังกล่าวได้ ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่า ผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่จะนำมาเผยแพร่นี้ ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการใดๆ มาก่อน ผู้นิพนธ์ต้องรายงานการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้อย่างชัดแจ้ง การรายงานดังกล่าวจะต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบ และต้องมีรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) บรรจุไว้ในตอนท้ายของบทความเสมอ ผู้นิพนธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างผิดศีลธรรมจรรยา โดยการทุจริต หรือผิดกฎหมาย ผู้นิพนธ์ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อกำหนดในการส่งบทความ และการจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร “สยามวิชาการ” และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด …

Publication Ethics Read More »

วิจัยชั้นเรียนปี 2555

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2555 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ อ.ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเขียนอนุทิน (Journal Writing) ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษ- ทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาหลัีกการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ.เบญจมาศ ปานชัย การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2555 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชา 135-201 ธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น1 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นกลาง …

วิจัยชั้นเรียนปี 2555 Read More »

วิจัยชั้นเรียนปี 2556

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2556 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย การศึกษาวิธีการสอนจริยธรรมในวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในมุมมองของนักศึกษาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ การศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น อ.อริสรา อัครพิสิฐ การศึกษาเจตคติของนักศึกษาในเรื่องการตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2556 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาในการเรียนและผลการเรียน ในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ …

วิจัยชั้นเรียนปี 2556 Read More »

วิจัยชั้นเรียนปี 2558

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2558 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษารายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการทำการบ้านด้วยการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

วิจัยชั้นเรียนปี 2557

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2557 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชา 135-201 ธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2557 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ  

วิจัยชั้นเรียนปี 2553

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2553 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ๑๓๕-๓๐๑ ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในเนื้อหาของการสอนเรื่องการเขียนจดหมายทางธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ  

วิจัยชั้นเรียนปี 2554

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2554 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย เทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาระสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2554 ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 อ.เบญจมาศ ปานชัย ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware อ.อริสรา อัครพิสิฐ …

วิจัยชั้นเรียนปี 2554 Read More »

Scroll to Top