Category: Uncategorised

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ โสภิดา ทะสังขา   สถานที่ห้องทำงาน: อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 906 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:...

Read More
อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อาจารย์ เอกภพ มณีนารถ   สถานที่ห้องทำงาน: อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 502 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน:...

Read More

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรตังค์โต เดอะติวเตอร์ ติวเรื่องตังค์ให้กระเป๋าโตวิทยากร จากมูลนิธิไทยเครดิต

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรตังค์โต เดอะติวเตอร์ ติวเรื่องตังค์ให้กระเป๋าโต วิทยากรจากมูลนิธิไทยเครดิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม...

Read More

สาขาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ที่บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ณ จังหวัดชลบุรี

— Innovation for sustainable Future — “นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ที่ มหาวิทยาลัยสยาม” สาขาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ จัดกิจกรรมเด่น เรียนสนุก...

Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาจีน โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธาน

***ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อรนุช อินทวงศ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาจีน โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี...

Read More

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต...

Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม...

Read More

How to start startup? 2556

เริ่มแล้วกับกิจกรรมแรกของการแข่งขัน Startup จัดโดย สสอท.  วันนี้นำโดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล พร้อมด้วยคณาจารย์นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ในหัวข้อ “How...

Read More

สยามวิชาการ ฉบับที่ 41

เรื่องที่ 1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทยDevelopment Guidelines for Recreational Vehicles (RV) Tourism in Thailand.ชนะใจ ต้นไทรทอง และ...

Read More

สยามวิชาการ ฉบับที่ 40

เรื่องที่ 1 นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังไทร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชModern Marketing Innovation for Local Herbal Product Development ofBan...

Read More