Uncategorised

สอบกลางภาค 2/2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจสอบและโชคดีกับการสอบนะครับ

test table color

background color background color background color background color background color background color background color background color background color background color <table cellpadding=”10″><tr><td bgcolor=”#eee” colspan=”3″>background color</td></tr><tr><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td></tr><tr><td bgcolor=”#FFFF00″>background color</td><td bgcolor=”#FFFF00″>background color</td><td bgcolor=”#FFFF00″>background color</td></tr><tr><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td><td bgcolor=”#FFFFCC”>background color</td></tr></table>   bgcolor=”#FFFFCC” <<< โค้ดสีแบบ RPG

Scroll to Top