คณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถในการค้นคว้าด้วยตัวเองนักศึกษาจะได้ เพิ่มประสบการณ์ จากการสัมนา ประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง การทำโครงงาน การวิเคราะห์ กรณีศึกษาภายใต้การดูแลและการแนะนำจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด

เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคค่ำ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4 ปี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และระดับปวช.หรือเทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาปวส. หรือ อนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง  สามารถโอนหน่วยกิตได้โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ  2 ปี

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชาการบัญชี

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการและการประกอบการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประกอบอาชีพอิสระตามสาขาวิชาที่ศ่ีกษา เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพนักงานธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน พนักงาน ฝ่ายการตลาดและวิจัยธุรกิจ พนักงานด้านจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ