คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี

อาจารย์ พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ ศิวิไล สายบัวทอง
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ มยุรี วงศ์จรัสเกษม
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

อาจารย์ วินัย พิบูลย์ปรีชา
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ เบญจมาศ ปานชัย
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

อาจารย์ ไขแสง ขุนพาสน์
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
สถานที่ห้องทำงาน : 3-305
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5114

อาจารย์ กิตติศักดิ์ สรแพทย์
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

อาจารย์ อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

อาจารย์ จิตรา ศรีสอ้าน
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229,5306

อาจารย์ อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *