ทัศนศึกษาปี2/2557

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3
โดยเข้าเยี่ยมชมบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี
และทัศนศึกษา ณ วัดมงคลบิพิต วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดใหญ่ชัยมงคล
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม

Share this post with your friends