คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี

กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

 

อาจารย์ พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

 

ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อ.ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

 

ศิวิไล สายบัวทอง

อ.ศิวิไล สายบัวทอง

 

มยุรี วงศ์จรัสเกษม

อ.มยุรี วงศ์จรัสเกษม

 

วินัย พิบูลย์ปรีชา

อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา

 

เบญจมาศ ปานชัย

อ.เบญจมาศ ปานชัย

 

วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

 

ไขแสง ขุนพาสน์

อ.ไขแสง ขุนพาสน์

 

สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

 

กิตติศักดิ์ สรแพทย์

อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์

 

อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์

อ.อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์

จิตรา ศรีสอ้าน

อ.จิตรา ศรีสอ้าน

อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

หลักสูตรบัญชีบัญฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี

คณาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

สุรชัย ภัทรบรรเจิด

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

 

อาจารย์อาภรณ์ นุชาชาติพงษ์

 

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์โต

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์โต

 

อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์โต

อาจารย์ ภาณุมาศ สนโศรก

 

อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์

อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์

 

ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์

ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์

 

อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา

อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา

 

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี

 

อาจารย์ สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์ สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์

 

อาจารย์ ยุทธนา ทองสุก

อาจารย์ ยุทธนา ทองสุก

คณาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด

 อาจารย์ วิบูลย์ ชินบูรพา

อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

 

ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา

ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา

 

อาจารย์เอกภพ มณีนารถ

อาจารย์เอกภพ มณีนารถ

 

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

อาจารย์วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

 

คณาจารย์ภาควิชาการตลาด

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป

ดร.สมพร ปานยินดี

ดร.สมพร ปานยินดี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไป

 

ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์

ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์

อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี

อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี

อาจารย์โสภิดา ทะสังขา

อาจารย์โสภิดา ทะสังขา

อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา

อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ดร.ชลิศา รัตรสาร

ดร.ชลิศา รัตรสาร

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์

อาจารย์อรนุช อินทวงศ์

อาจารย์อริสรา อัครพิสิฐ

อาจารย์อริสรา อัครพิสิฐ

อาจารย์จันทิมา สังข์สวัสดิ์

อาจารย์จันทิมา สังข์สวัสดิ์

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ