โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-การบัญชี

หัวเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย

การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา กลุ่มอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมรีไซเคิล
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกผู้ทำบัญชีของบริษัทจำกัดย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร
อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม

การใช้ตัวแบบ Altman’s Z-score เพื่อพยากรณ์การล้มละลาย : กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

การศึกษาปัญหาจากการปฎิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรสำหรับกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : กรณีนิคมอุตสาหกรรมบางปู
อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก
อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์

ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

Share this post with your friends