เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส
Solving Problems in Corrugated Box Manufacturing with 5 Why Analysis Technique and 5 S Activity.
ศศิธร น้อยสอาด และคณะ. (2564).การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส.
สยามวิชาการ, 22(1), 1-8.

เรื่องที่ 2 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร
The Development of a Strategic Plan for Selecting Location of a Housing Estate Project
ฉัตรชนก ธรรมชาติ. (2564).การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร.
สยามวิชาการ, 22(1), 9-22.

เรื่องที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย
Development of Online Marketing Communication Strategies to
Influence Customers’ Intention to Order Sacred Objects for Worship in Thailand.
เอกอนันต์ อินทร์ทอง และ สุชาติ ปรักทยานนท์. (2564).การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทย.สยามวิชาการ, 22(1), 23-32.

เรื่องที่ 4 ความสัมพันธ์ของความมีชื่อเสียงของอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส
สายสุขุมวิท กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร
Relationship Between Brand Reputation of Condominiums Along
the BTS (Sukhumvit Line) and Consumer Buying Decision in Bangkok.
ศศิมาภรณ์ วังศิลาบัตร และ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2564).ความสัมพันธ์ของความมีชื่อเสียงของ
อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (หมอชิต-แบริ่ง) กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 22(1), 33-48.

เรื่องที่ 5 Perceived Marketing Factors Affecting Consumers’ Purchasing Decision
Making of Environmentally Friendly Products in the Bangkok Metropolitan Area
ปัจจัยทางการตลาดที่รับรู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร
Maneenart, A. and Akarapisit, A. (2021).Perceived Marketing Factors Affecting
Consumers’ Purchasing Decision Making of Environmentally Friendly Products in the Bangkok Metropolitan Area.
Siam Academic Review, 22(1), 49-64.

เรื่องที่ 6 Satisfaction Scores of Contractors for Controlling Construction
Costs: A Preliminary Survey in Thonburi Area
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับเหมาก่อสร้างในการควบคุมต้นทุน
การก่อสร้าง: การสํารวจเบื้องต้นในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
Premrit, T. and Eamsopana, P. (2021).Satisfaction Scores of Contractors for
Controlling Construction Costs: A Preliminary Survey in Thonburi Area.
Siam Academic Review, 22(1), 65-73.