การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557

1. อ.ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์

2. อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

3. อ.ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

4. อ.อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย

5. อ.ศิวิไล สายบัวทอง

6. อ.มยุรี วงศ์จรัสเกษม

7. อ.กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

8. อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา

9. อ.เบญจมาศ ปานชัย

10. อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

11. อ.ไขแสง ขุนพาสน์

12. อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

13. อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์

14. อ.อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์

15. อ.จิตรา ศรีสอ้าน

16. อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

17. ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร