ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

  หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา
1 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
3 อบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประจำหลักสูตร ( มคอ.7) ห้อง 15-201 อาคารอนุสรณ์ 30 ปี อาคาร 15 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 4 มิถุนายน 2558

Share this post with your friends