โอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาถึงแล้วกับโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก
?กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบแรก”
?โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร
1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท
??‍???‍?คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator)
??ผู้สนในสมัครโปรแกรม IDEA ได้ที่ https://forms.gle/QmRgRpLhF5zbFD2B7
2. โปรแกรม Prove of Concept (POC) ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท
??‍???‍?คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
??สนในสมัครโปรแกรม POC ได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia
♦️รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
♦️ติดต่อ TED Fund
?อีเมล : tedinfo@mhesi.go.th
?เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th
?โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072-4074