ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ (เบ็ญจาธิกุล) ชัยรุ่งเรือง ผู้แทน อว.เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม