หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดทำแผนการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทินักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงินหรือนำความรู้ไปบริหารการเงิน การลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หลักสูตรการเรียน

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรการเงินและการลงทุนปี-2562

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *