ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดทำแผนการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทินักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงินหรือนำความรู้ไปบริหารการเงิน การลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรการเรียน

*(หลักสูตรการเรียนเก่า ปีการศึกษา 2556 )

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน

Click Here

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

รับโบรชัวร์ของเรา
กรอกแบบฟอร์มนี้