คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่มหาวิทยาลัยสยาม เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 ปี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม

LINE_ALBUM_งานวันปีใหม่ ม.สยามปี 66_๒๔๐๑๐๙_1

ชาวคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ

– ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี รองคณบดีฝ่ายบริหารและการจัดการความเสี่ยง

– ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

– อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

ซึ่งเป็นคณาจารย์ของคณะบริหารฯ ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่มหาวิทยาลัยสยาม เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 ปี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม

Share this post with your friends