ดร.ชลิศา รัตรสาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 135 – 409 การค้าชายแดน นำคณะนักศึกษาในรายวิชา ไปทัศนศึกษาที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง วันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังการบรรยายจากวิทยากร (1) นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (2) พ.ต.ท.จิรเดช พุฒินาทพัฒน์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว (3) ร.ต.อ.เอกภูมิ รักศีลธรรม รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว และเยี่ยมชมการดำเนินงานของด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง หน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึก โดยการต้อนรับอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ศึกษาสำรวจการค้าในตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ อีกด้วย