น.ส. รักชนก แซ่อึ๊ง นักศึกษาสาขาการบัญชี ชนะเลิศประกวดเรียงความ