พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช และผู้บริหารระดับสูง คุณนวนันท์ การสมดี จากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญญาดา จงสิทธิผล และคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

การร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท