ภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี