ภาควิชาการเงินและการลงทุน

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204...

Read More

ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์

ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Read More
ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Read More
อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี

อาจารย์ ปรัชญา ปิ่นมณี สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์โต

อาจารย์ ภาณุมาศ สนโศรก

อาจารย์ ภาณุมาศ สนโศรก สถานที่ห้องทำงาน : 2-401 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5131

Read More
อาจารย์ ยุทธนา ทองสุก

อาจารย์ ยุทธนา ทองสุก

อาจารย์ ยุทธนา ทองสุก สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More
อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์

อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์

อาจารย์ วิมล ประคัลภ์พงศ์ สถานที่ห้องทำงาน : 2-401 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5131

Read More
อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา

อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา

อาจารย์ วันชัย แก้วโสภา สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More
อาจารย์ สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์ สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์

อาจารย์ สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

Read More