รุ่นพี่/ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาใหม่รุ่นน้องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12