สมัครเรียน สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ ภาคสมทบ
#DEK64
#ภาคสมทบเรียนวันอาทิตย์และค่ำonline
จุดเด่น
✅เทียบโอนหน่วยกิตได้
✅มีระบบการเรียนยืดหยุ่น
✅ อจ.ดูแลใกล้ชิด
สมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/apply
โทร. 028686000 ต่อ 5306 – 5308
หรือ ดร.สมพร 📱083-639-1546 / ดร.รุ่งโรจน์ 📱.083-498-2381
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ