ภาควิชาการบัญชี

(Department of Accountancy)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


ที่ตั้ง


ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น 2

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5202 โทรสาร 0-2457-3982

ประวัติความเป็นมา


ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งขึ้นและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทางการบัญชี มีความเข้าใจในเทคโนโลยี และทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ เพื่อสามารถประยุกต์ทฤษฎีเข้าสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่เปิดสอนประกอบด้วยหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ทั้งภาคปกติและภาคค่ำดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำ
ของภาควิชาที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอน และอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา
ในสังกัดของรัฐ

ผู้บริหารภาควิชา


อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

ปรัชญา


ปญญา นรานํ รตฺนํ “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

วิสัยทัศน์


ภาควิชาการบัญชี เป็นภาควิชาที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ

พันธกิจ


ภาควิชาการบัญชีจัดการงานการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความรู้ทางการบริหารจัดการ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษา

วัตถุประสงค์


1. จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพตรงความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาควิชา ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปของการจัดทำตำรา เอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ
และการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

3. การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของความร่วมมือกับองค์การของรัฐ ในโครงการตรวจสอบบัญชีร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในรูปแบบ
ของความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในวิชาชีพบัญชีกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชีฯ
และในรูปแบบความร่วมมือกับองค์การธุรกิจในโครงการสหกิจศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย

4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บัณฑิตมีจิตสำนึกของผู้ประกอบการ จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา

5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารของภาควิชาเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ

4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนจบสาขาการบัญชี ทำงานอะไรได้บ้าง


ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

alt

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)
มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม

อาจารย์อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร
บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
การจัดการธุรกิจดุษฎีบัญฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
บัญชีมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง