งานวิจัยดีเด่น

  • 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index
  • 2. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงของพนักงานบริษัท มาลีสามพราน จำกัด(มหาชน)
  • 3. ความต้องการกลับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำดั้งเดิมภาคกลางของนักท่องเที่ยวชายไทย
  • 4. การทดสอบผลกระทบของกรอบนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อด้วย Quandt Likelihood Ratio
  • 5. การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : Inkjet

Share this post with your friends