ข่าวประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล Digital Executives Program

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program)

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program) พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม    ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรสาขาผู้บริหารยุคดิจิทัลนั้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างดีป้าและบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ ม.สยาม ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ทางดีป้าได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรายวิชา โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญในหลายมิติจากทั้งดีป้า และ ม.สยาม …

ม.สยาม เปิดตัวหลักสูตร ผู้บริหารยุคดิจิทัล (Digital Executives Program) Read More »

โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย จัดโครงการเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรสากลวิชาชีพตรวจสอบภายในหรือ Certified Internal Auditor (CIA) ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล The Institute of internal Auditors(IIA) หลักสูตร โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   ระหว่างวันที่ 19,26 กรกฎาคม 2557 และ 2,9,16,23,30 สิงหาคม 2557 รวม 7 วัน ณ อาคารเฉลิมพระกียรต(19-703) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้ตรวจสอบผู้ถือวุฒิบัตร CIA จากธนาคารและองค์กรต่างๆ เป็นผู้ร่วมบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สูงยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม   สนใจเข้ารวมอบรมติดต่อ อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ (081-919-6014)

Scroll to Top