ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

1. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2. โครงการแผนการจัดการความรู้ – การบัญชี 3. โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร 4. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5. โครงการประชุมภาควิชาการบัญชี 6. โครงการดำเนินงานประกันคุณภาพภาควิชาการบัญชี

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการเรียนการสอน ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาการบัญชี

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการกำหนดนโยบาย 6 นโยบาย และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 2. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 3. นโยบายด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 4. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

Scroll to Top