อบรมสัมมนาอาจารย์ปีการศึกษา2556

อบรมสัมมนาอาจารย์ปีการศึกษา2556

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 1. อ.ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์ 2. อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ 3. อ.ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล 4. อ.อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย 5. อ.ศิวิไล สายบัวทอง 6. อ.มยุรี วงศ์จรัสเกษม 7. อ.กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ 8. อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา 9. อ.เบญจมาศ ปานชัย 10. อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์ 11. อ.ไขแสง ขุนพาสน์ 12. อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ 13. อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ 14. อ.อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์ 15. อ.จิตรา ศรีสอ้าน 16. อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 23 สิงหาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ …

อ.อัยย์ญาดา ชนะคงถาวร Read More »

อ.จิตรา ศรีสอ้าน

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.จิตรา ศรีสอ้าน   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3,10 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.จิตรา ศรีสอ้าน Read More »

อ.อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.ธวัชชัย  รัตนกิจยนต์   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 23 สิงหาคม 2556 3 สัมมนา TQM forum ครั้งที่ …

อ.อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์ Read More »

อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์  สรแพทย์   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 โครงการอบรมทางด้านกฏหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 23 ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์ Read More »

อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3,10 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ Read More »

อ.ไขแสง ขุนพาสน์

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.ไขแสง  ขุนพาสน์   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 โครงการอบรมทางด้านกฏหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 23 ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.ไขแสง ขุนพาสน์ Read More »

อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 23 สิงหาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ …

อ.วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์ Read More »

อ.เบญจมาศ ปานชัย

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.เบญจมาศ  ปานชัย   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3,10 กรกฎาคม 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 23 สิงหาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 20 กันยายน …

อ.เบญจมาศ ปานชัย Read More »

อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา

การประชุมอบรมสัมมนาอาจารย์ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2556 อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา   หัวข้ออบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที่ วันอบรม/สัมมนา 1 หลักสูตร “TFRS ปี2556” ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) วันที่ 29 มิถุนายน 2556 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี (อาคาร 15 ชั้น 2) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี …

อ.วินัย พิบูลย์ปรีชา Read More »

Scroll to Top