ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล Ed.D. (Higher Education), Oklahoma State University, U.S.A., บธ.บ.มหาวิทยาลัยสยาม, อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Scroll to Top