ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Nov
07

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202  

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร. ชลิศา รัตรสาร สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5146 อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ อริสรา อัครพิสิฐ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 อาจารย์ จันทิมา สังข์สวัสดิ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

DETAIL

ทรัพยากร

แผนที่

ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel: 0-2457-0068 ต่อ 5221

website : www.ba.saim.edu

webmaster : suchanon@siam.edu

TOP