ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Nov
07

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202  

DETAIL

คณาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร. ชลิศา รัตรสาร สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5146 อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230 อาจารย์ อริสรา อัครพิสิฐ สถานที่ห้องทำงาน : 15-204 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202 อาจารย์ จันทิมา สังข์สวัสดิ์ สถานที่ห้องทำงาน : 12-901 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5230

DETAIL

ทรัพยากร