วารสารสยามวิชาการ

สยามวิชาการ ฉบับที่ 39

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อแผ่นซับเสียง Factors Affecting Consumer Satisfaction in Purchasing Sound Pads. กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ และ ณรัฐ โชตินุชิต. (2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อแผ่นซับเสียง. สยามวิชาการ, 22(2), 1-17. เรื่องที่ 2 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย:ศักยภาพและโอกาส Thailand’s Medical Hub Industry: Potential and Opportunity อริสรา อัครพิสิฐ. (2564).อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย:ศักยภาพและโอกาส. สยามวิชาการ, 22(2), 18-36. เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อลดขั้นตอน การออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ไทยประเภทประมงแช่แข็ง Applying e-Government Concepts to Reduce the Import and Export Licensing Process of Thailand Strategic Goods, Frozen …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 39 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 38

เรื่องที่ 1 การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 สSolving Problems in Corrugated Box Manufacturing with 5 Why Analysis Technique and 5 S Activity.ศศิธร น้อยสอาด และคณะ. (2564).การแก้ปัญหาในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ 5 Why และกิจกรรม 5 ส.สยามวิชาการ, 22(1), 1-8. เรื่องที่ 2 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรThe Development of a Strategic Plan for Selecting Location of a Housing Estate Projectฉัตรชนก ธรรมชาติ. (2564).การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร.สยามวิชาการ, 22(1), 9-22. เรื่องที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจสั่งวัตถุมงคลบูชาของผู้บริโภคในประเทศไทยDevelopment of …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 38 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 37

เรื่องที่ 1 ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในประเทศไทย The Success Factor of Entrepreneur Homestay in Thailand ภูริธรรชพ์ หอมอุดมทรัพย์ และ ณัชชา กริ่มใจ. (2563).ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 21(2), 1-16. เรื่องที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Causal Factors Affecting Change Management of Development Tourism Business in Thailand to Excellence Organization in Digital Economy Era สุทธาพัฒน์ อมรเรืองตระกูล และ ณัชชา กริ่มใจ. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. สยามวิชาการ, 21(2), 17-33. เรื่องที่ 3 คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน Entrepreneurial Traits …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 37 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 36

เรื่องที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหารในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ Gastronomy Tourism’s Value Added Creation in Community Tourism, Buriram Province ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์, จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และ สมยศ แก่นหิน. (2563).การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหาร ในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, 21(1), 1-15. เรื่องที่ 2 บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย The Relation between Real Estate Business Indicators and Residential Property Price Indices อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, ปรัชญา ปิ่นมณี, สุรชัย ภัทรบรรเจิด, สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และ อดิศักดิ์ ลำดวน. (2563). บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย. สยามวิชาการ, 21(1), 16-31. เรื่องที่ …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 36 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 35

เรื่องที่ 1 ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา Human Resource Potentialities in Organizations:Evaluation and Development ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ และ สมถวิล วิจิตรวรรณา. (2562).ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา. สยามวิชาการ, 20(2), 1-10. เรื่องที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร Marketing Mix and Service Quality Affected to TMB Bank Public Company Limited’s Customer Loyalty in Bangkok วรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 35 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 34

เรื่องที่ 1 Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel Phuthimanoradeekul, N., Natakuatoong, O., and Thangkabutra, T. (2019). Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel. Siam Academic Review, 20(1), 1-18. เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการ ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558 …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 34 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 33

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น ไพรัตน์ พรมชน  พัฒนา สุขประเสริฐ  เฉลิมพล จตุพร  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น. สยามวิชาการ, 19(2), 1-13. เรื่องที่ 2 ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ. สยามวิชาการ, 19(2), 14-30. เรื่องที่ 3 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ประกิต บุญมี และคณะ. (2561). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 19(2), 31-50. เรื่องที่ 4 The Readiness of International Financing Reporting …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 33 Read More »

ขออภัย…

ขออภัย… ขณะนี้ วารสาร สยามวิชาการ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย จึงขอระงับการเข้าสู่ระบบและการรับบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นการชั่วคราว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จทางวารสารจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับบทความที่รับเข้าระบบมาแล้ว สามารถสอบถาม และติดตามความคืบหน้าได้ที่อีเมล pichit@siam.edu

สยามวิชาการ ฉบับที่ 1

เรื่องที่ 1 การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ปรัชญา ปิ่นมณี. (2541). การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย. สยามวิชาการ, 1(1), 1-7. เรื่องที่ 2 The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions. Promsaramathee, P. (1998). The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions. Siam Academic Review, 1(1), 8-11. เรื่องที่ 3 Why Can’t You Win the Dragon’s Heart? Panpothong, A. …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 1 Read More »

สยามวิชาการ ฉบับที่ 2

เรื่องที่ 1 มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน อานันท์ ปันยารชุน. (2542). มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน. สยามวิชาการ, 2(1), 1-6. เรื่องที่ 2 Investment Incentives and Foreign Direct Invetment in the Asean-Four Pinmanee, P. (1999). Investment Incentives and Foreign Direct Invetment in the Asean-Four. Siam Academic Review, 2(1), 7-14. เรื่องที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการเรียน-การสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยสยาม ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ธาริณี คงคาธเนศ และ สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส. (2542). การประเมินประสิทธิภาพการเรียน-การสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 2(1), 15-17. เรื่องที่ …

สยามวิชาการ ฉบับที่ 2 Read More »

Scroll to Top