วารสารสยามวิชาการ

สยามวิชาการ ฉบับที่ 36

เรื่องที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหารในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ Gastronomy Tourism’s Value Added Creation in Community Tourism, Buriram Province ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์, จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และ สมยศ แก่นหิน. (2563).การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะอาหาร ในการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, 21(1), 1-15. เรื่องที่ 2 บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย The Relation between Real Estate Business Indicators and Residential Property Price Indices อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, ปรัชญา ปิ่นมณี, สุรชัย ภัทรบรรเจิด, สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และ อดิศักดิ์ ลำดวน. (2563). บทบาทของเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อดัชนีราคาที่อยู่อาศัย. สยามวิชาการ, 21(1), 16-31. เรื่องที่ […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 35

เรื่องที่ 1 ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา Human Resource Potentialities in Organizations:Evaluation and Development ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ และ สมถวิล วิจิตรวรรณา. (2562).ศักยภาพบุคลากรในองค์กร: การประเมินและพัฒนา. สยามวิชาการ, 20(2), 1-10. เรื่องที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร Marketing Mix and Service Quality Affected to TMB Bank Public Company Limited’s Customer Loyalty in Bangkok วรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ทหารไทย จากัด […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 34

เรื่องที่ 1 Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel Phuthimanoradeekul, N., Natakuatoong, O., and Thangkabutra, T. (2019). Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel. Siam Academic Review, 20(1), 1-18. เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการ ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558 […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 33

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น ไพรัตน์ พรมชน  พัฒนา สุขประเสริฐ  เฉลิมพล จตุพร  กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด:การวิเคราะห์เบื้องต้น. สยามวิชาการ, 19(2), 1-13. เรื่องที่ 2 ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ ธิญาดา พิชญาศุภกุล และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). ความเสี่ยงทางบัญชีและการเงินในระบบโซ่อุปทาน ที่มีต่อผลการดำเนินธุรกิจ. สยามวิชาการ, 19(2), 14-30. เรื่องที่ 3 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ประกิต บุญมี และคณะ. (2561). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์:ศึกษากรณี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 19(2), 31-50. เรื่องที่ 4 The Readiness of International Financing Reporting […]

DETAIL

ขออภัย…

ขออภัย… ขณะนี้ วารสาร สยามวิชาการ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย จึงขอระงับการเข้าสู่ระบบและการรับบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เป็นการชั่วคราว เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จทางวารสารจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับบทความที่รับเข้าระบบมาแล้ว สามารถสอบถาม และติดตามความคืบหน้าได้ที่อีเมล pichit@siam.edu

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 1

เรื่องที่ 1 การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ปรัชญา ปิ่นมณี. (2541). การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย. สยามวิชาการ, 1(1), 1-7. เรื่องที่ 2 The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions. Promsaramathee, P. (1998). The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions. Siam Academic Review, 1(1), 8-11. เรื่องที่ 3 Why Can’t You Win the Dragon’s Heart? Panpothong, A. […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 2

เรื่องที่ 1 มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน อานันท์ ปันยารชุน. (2542). มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน. สยามวิชาการ, 2(1), 1-6. เรื่องที่ 2 Investment Incentives and Foreign Direct Invetment in the Asean-Four Pinmanee, P. (1999). Investment Incentives and Foreign Direct Invetment in the Asean-Four. Siam Academic Review, 2(1), 7-14. เรื่องที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการเรียน-การสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยสยาม ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ธาริณี คงคาธเนศ และ สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส. (2542). การประเมินประสิทธิภาพการเรียน-การสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 2(1), 15-17. เรื่องที่ […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 3

เรื่องที่ 1 วิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-Commerce อนวชวรรณ รัตนนันท์. (2542). วิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-Commerce. สยามวิชาการ, 2(2), 5-12. เรื่องที่ 2 The Effects of Real Exchange Rates and Unit Labour on Foreign Direct Investment (FDI) Pinmanee, P. (1999). The Effects of Real Exchange Rates and Unit Labour on Foreign Direct Investment (FDI). Siam Academic Review, 2(2), 13-24. เรื่องที่ […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 4

เรื่องที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคน ดุสิต เทพไพฑูรย์. (2543). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคน. สยามวิชาการ, 3(1), 5-11. เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศกับปริมาณเงินในประเทศ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศกับปริมาณเงินในประเทศ. สยามวิชาการ, 3(1), 12-20. เรื่องที่ 3 การจัดเก็บภาษีการค้าบนอินเตอร์เน็ต ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม. (2543). การจัดเก็บภาษีการค้าบนอินเตอร์เน็ต. สยามวิชาการ, 3(1), 21-29. เรื่องที่ 4 แนวทางสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์. (2543). แนวทางสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี. สยามวิชาการ, 3(1), 30-37. เรื่องที่ 5 บรรษัทภิบาล กับจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา พิเชษฐ์ มุสิกโปดก. (2543). บรรษัทภิบาล กับจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา. สยามวิชาการ, 3(1), 38-45. เรื่องที่ 6 ธุรกรรมขายชอร์ต […]

DETAIL

สยามวิชาการ ฉบับที่ 5

เรื่องที่ 1 Knowledge Management in Higher Education at the Dawn of the 21st Century Mongkhonvanit, J. (2003). Knowledge Management in Higher Education at the Dawn of the 21st Century. Siam Academic Review, 4(1), 10-15. เรื่องที่ 2 SET 50 Options ตราสารแห่งสหัสวรรษใหม่ และกลยุทธ์การทำกำไร วิทยา เจนจรัสโชติ. (2546). SET 50 Options ตราสารแห่งสหัสวรรษใหม่ และกลยุทธ์การทำกำไร. สยามวิชาการ, 4(1), 16-26. เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย […]

DETAIL

ทรัพยากร