โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ

alt

alt

 

alt

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ
1. วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 บรรยายเรื่องแนวทางการประกอบธุรกิจ SMEs หลักการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 8.30 – 12.00 น.
2. วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 บรรยายเรื่องแนวทางการประกอบธุรกิจ SMEs หลักการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 13.00 – 16.30 น.
3. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สาขาต่าง ๆ รวมจำนวน 50 คน
4. วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน สาขาต่าง ๆ รวมจำนวน 120 คน
5. วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E – TECH) สาขาการตลาด รวมจำนวน 75 คน
6. วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สาขาต่าง ๆ รวมจำนวน 50 คน (วันรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

Share this post with your friends