เกี่ยวกับภาควิชา

ที่ตั้ง       ภาควิชาการเงินและการธนาคาร   อาคาร 15 ชั้น 2

               38  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

               โทรศัพท์ 0-2457-0068  ต่อ 5221 , 5202  โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174

 

ประวัติความเป็นมา


         ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2531โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการเงินและการธนาคาร สามารถประยุกต์ทฤษฎีเข้าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถใช้สาระสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง   รวมถึงเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักการเงินที่ดีในอนาคต

         ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี  ภาคปกติและภาคค่ำ  ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการเงิน จำนวน14ท่านรวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน

 

ผู้บริหารภาควิชา


อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด              หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร

 

วิสัยทัศน์


          มุ่งมั่นพัฒนาบุคลาการทางการเงินที่ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ


          ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาการเงินและการธนาคาร ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎี เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยเน้นในด้านการให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบของสหกิจศึกษา  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางการเงินที่มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรมและคุณธรรมในการทำงานอันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

 

วัตถุประสงค์


1.     ผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร  

2.     พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีโลกทัศน์ และ วิสัยทัศน์กว้างไกลในสังคมปัจจุบันและในโลกของธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติงานจริงและฝึกฝนให้มีทักษะที่พร้อมต่อการทำงาน

3.     ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม คุณธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล

4.     ส่งเสริมการศึกษาวิจัย  การสร้างงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่    อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ  และการพัฒนาวิชาชีพทางด้านการเงิน

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


1.    เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาการเงินและการธนาคารและสามารถนำมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.    เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทางด้านการเงิน

3.    เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการเงินต่างๆ

4.    เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม

5.    เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินและการธนาคาร

 

เรียนจบสาขาการจัดการเงินและการธนาคาร  ทำงานอะไรได้บ้าง


 

1. งานในธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหนี้อำนวยสินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาดในสถาบันการเงิน เป็นต้น

2. งานในธุรกิจต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  การบริการและการค้า เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร


รายชื่อ

ประวัติการศึกษา

สถาบัน

1. ดร.สัมฤทธิ์  เทียนดำ

Ph,d, Argriculural Economic

University of Kentucky ,USA

2. ดร.สมชาย  เบ็ญจวรรณ

Ph,d, วัฒนธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ์

MBA(Finance)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. อาจารย์เกียรติศักดิ์  สิงโต

พบ.ม.(พัฒนาเศรษฐกิจ-เศรษฐกิจการคลัง)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

5 อาจารย์วิมล  ประคัลภ์พงศ์

MBA(Finance)

มหาวิทยาลัยสยาม

6. อาจารย์ภาณุมาศ  สนโศรก

พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและแรงงาน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

7. อาจารย์วันชัย  แก้วโสภา

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. อาจารย์ปรัชญา  ปิ่นมณี

MEC(Economic)

Macquarie University, Australia

9. อาจารย์สมชัย  เอื้อวิบูลย์ทรัพย์

MBA(Finance)

Oklahoma City University, USA

10. อาจารย์ยุทธนา  ทองสุก

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด

MBA(Finance)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this post with your friends