ติดต่อภาควิชา

 

ที่ตั้ง :                ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15 ชั้น2

                        38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :          0-2457-0068 ต่อ 5221,5202 โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174

 

เว็บไซต์ :           https://www.ba.siam.edu

facebook :       https://www.facebook.com/ba.siam.edu

Scroll to Top