กิจกรรมภาควิชาการตลาด

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้มีการจัดกิจกรรมภาควิชา เพื่อรองรับนโยบายด้านต่างๆ ของภาควิชา ดังนี้
ผังกิจกรรมของภาควิชาการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการเรียนการสอน

ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ แก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

1.โครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาผุ้ช่วยวิจัย

1.โครงการอบรมภาวะผู้นำของชมรมการตลาด(โดยน.ศ.)
2.โครงการกลุ่มสัมพันธ์(โดยน.ศ.)
3.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
4.โครงการนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสังฆทาน(โดยน.ศ.)
5.โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ
6.โครงการสยามนิทัศน์

1.โครงการงานวิจัยองค์ความรู้

1.โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

1.โครงการร่วมแสดงความยินดีรุ่นพี่บัณฑิตปี2556
2.โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่13
3.โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่(โดยน.ศ.)
4.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
5.โครงการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูและไหว้ครู
6.โครงการร่วมหล่อเทียนพรรษา

1.โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2558

การศึกษาดูงาน ณ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 25 มีนาคม 2559

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่สนใจการลงทุน 2559

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่15

ปีการศึกษา 2559

โครงการการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการตลาด

โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

โครงการวัดสังฆทาน

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (ครั้งที่ 7)

โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ

โครงการสายสัมพันธ์ภาควิชาการตลาดครั้งที่16

ปีการศึกษา 2560

โครงการแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น (ครั้งที่ 8)

Share this post with your friends