โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร

โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร ทำให้อาจารย์ภาควิชาการบัญชี ได้รับใบอนุญาตทางวิชาชีพ ดังนี้

1. อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

2. อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

3. อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา

4. อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์

5. อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์

6. อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

Share this post with your friends