กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประจำปี 2558

 

หัวข้อเรื่องประเด็นความรู้ วันที่
1) TFRS ทุกฉบับปี 2558
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
2) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment Of Assets)
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558
3) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
4) การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทางบัญชี และ Update กฎหมายใหม่
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
5) ผลประโยชน์ของพนักงาน
วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559
6) ภาษีเงินได้
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
7) รู้ทัน TFRS for NPAES ปี 60 ทั้งฉบับ (หลักสูตร 2)
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559