คุณอิศราชัย นวพาณิชย์เจริญ

alt

alt

คุณวุฒิการศึกษา

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)          มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

รองผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวางแผนภาษีและมาตรฐานการบัญชี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ประสบการณ์การทำงาน

1. ปี 2548-ปัจจุบัน     บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

2. ปี 2547                   บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ปี 2546                   บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

4. ปี 2542-2545         บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

 

ติดต่อ

โทรศัพท์         02-6482793, 089-114-7258

อีเมลล์            esaracha@cpall.co.th

Share this post with your friends