กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประจำปี 2556 – 2557

 

หัวข้อเรื่องประเด็นความรู้ วันที่
1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่าสินทรัพย์ หนี้สิน ในงบการเงินของธุรกิจที่มีสาขาต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
2) การบัญชีสำหรับเงินลงทุน ลูกหนี้ และสินค้าการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
3) 7+1 วิชาชีพก้าวไกลพาไทยสู่ AEC เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
4) การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
5) การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (Deferred tax workshop) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
6) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
7) การวิจัย และวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
8) คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
9) TQM : The Compass to AEC วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
10) Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2556 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11) ทิศทางเศรษฐกิจปี 2557 และการวางแผนการลงทุนในหุ้นอย่างชาญฉลาด วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12) สรุปการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ปี 2557-2558 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
13) ภาพรวมมาตรฐานการรางานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557
14) ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557
15) การเตรียมสอบCIA Part III วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
16) สรุป Update ภาษีอากรและบัญชี วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
17) การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
18) การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
19) โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการวิจัย วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558
20) โครงการพัฒนาคณาจารย์พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Share this post with your friends