ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3
โดยเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมหนองโพราชบุรี
และทัศนศึกษา ณ วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม