หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด
บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202
Scroll to Top