หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน

surachai
อาจารย์ สุรชัย ภัทรบรรเจิด
บธ.บ. (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ห้องทำงาน : 15-204
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5202

Share this post with your friends