หัวหน้าภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

somporn
ผศ.ดร.สมพร ปานยินดี
ปร.ต. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ห้องทำงาน : 12-905
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5229

Share this post with your friends