โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการเรียนการสอน

ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และประกันคุณภาพ

Share this post with your friends