ด้านการเรียนการสอน

1. โครงการดำเนินการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

2. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ

3. โครงการส่งเสริมการเข้ารับการพัฒนาด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล

4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ

5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Share this post with your friends