คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมงานหล่อเทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2558

ในวัน พุธที่ 22 กรกฎาคม 2558