โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา

A_4

โดยได้นำเนินการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนวัดวิสุทกษัติย์ตรี จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 12 กันยายน 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 192 คน

สรุปผลการประเมินโครงการ

ข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินระดับ

ข้อมูล ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนที่ได้จากการประเมิน ระดับ
1. รู้จักรมหาวิทยาลัยสยาม 4.0 ดี
2. ทราบถึงคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสยาม 3.95 ดี
3. ทราบจุดเด่นของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม 3.0 พอใช้
4. มีความพึงพอใจในวิธีการแนะแนวที่ดำเนินการ 4.25 ดีมาก
5. จากความรู้ที่ได้ทำให้ท่านสนใจในการประกอบธุรกิจ 3.7 ดี
6. ท่านสนใจเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ 3.75 ดี

Share this post with your friends