โครงการ เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2015

OLY_01

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2558 ทางคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศส่งนักศึกษาเข่าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผลการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2015

• รางวัลชมเชยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013 นางสาวสุภัสสร วรพรวิพุธ 5504300366 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

• ใบประกาศนียบัตร โปรแกรมMicrosoft Word 2013 รางวัลเหรียญทองแดง 1. นางสาวชนานันท์ กิตติสุบรรณ 5706200025 คณะเภสัชศาสตร์ 2. นายอดิศร แสงสวาสดิ์ 5705100002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share this post with your friends