โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน : แผน 3 ปี ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี

ลำดับ
รายชื่อ
โครงการที่เข้ารับการอบรม
โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

1.
อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์
/
 
 

2.
อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
 
 
/

3.
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
 
 
/

4.
อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
 
/
 

5.
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
 
 
/

6.
อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
 
/
 

7.
อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
 
/
 

8.
อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา
 
 
/

9.
อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
 
 
/

10.
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
 
/
 

11.
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
 
/
 

12.
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
 
/
 

13.
อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
 
/
 

14.
อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน
/
/
 

15.
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
 
/
 

16.
อาจารย์ณัฐติยาดา กองอือ
 
/
/

 

หมายเหตุ
1. โครงการที่ 1 วิธีและเทคนิคการสอน
อบรมวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
เวลา 12.50-16.00 น.

2. โครงการที่ 2 เทคนิคการวัด-ประเมินผล
อบรมวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
เวลา 9.00-16.00 น.

3. โครงการที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียน
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
เวลา 12.50-16.00 น.

Share this post with your friends