คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี

ลำดับ
รายชื่อ
โครงการที่เข้ารับการอบรม
โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

1.
อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์
 
/
 

2.
อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์
 
 
 

3.
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
 
/
 

4.
อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
 
 
/

5.
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
 
 
 

6.
อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
 
 
 

7.
อาจารย์กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
/
 
 

8.
อาจารย์วินัย พิบูลย์ปรีชา
 
/
 

9.
อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
 
/
 

10.
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
 
/
 

11.
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
 
/
 

12.
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
/
 
 

13.
อาจารย์ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
/
 
 

14.
อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน
 
 
/

15.
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
 
 
/

16.
อาจารย์ณัฐติยาดา กองอือ
/
/
 

 

หมายเหตุ
1. โครงการที่ 1 วิธีและเทคนิคการสอน
อบรมวันอังคารที่ 2 เมษายน 2555
เวลา 12.50-16.00 น.

2. โครงการที่ 2 เทคนิคการวัด-ประเมินผล
อบรมวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
เวลา 9.00-16.00 น.

3. โครงการที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียน
อบรมวันพุธที่ 4 เมษายน 2555
เวลา 12.50-16.00 น.