ปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคาร 12 ในหัวข้อ “การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC 2015” ให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก….

Share this post with your friends