วิจัยชั้นเรียนปี 2553

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2553

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ๑๓๕-๓๐๑ ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในเนื้อหาของการสอนเรื่องการเขียนจดหมายทางธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *