วิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หัวเรื่อง ชื่อผู้วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุนกับผลการศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจกับผลการศึกษา วิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาในการเรียนและผลการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์