โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้2556-1

วิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หัวเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย

การศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

การแก้ปัญหา การขาดทักษะในการวิเคราะห์รายการทางบัญชี  ของนักศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น 1
อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน

เทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

การศึกษาถึงการสอนจริยธรรมในวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในมุมมองของนักศึกษาบัญชีมหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาจารย์กิตติศักดิ์ สรแพทย์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบทดสอบหลังเรียนในรายวิชาหลักการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย

Share this post with your friends